توابع ریاضی و مثلثات در اکسل (مرجع)

توابع ریاضی و مثلثات در اکسل (مرجع)

برای دریافت اطلاعات دقیق در مورد هر یک از توابع و مشاهده ویدئو کوتاه آموزشی بر روی نام آن تابع در ستون اول کلیک کنید. توجه داشته باشید در برخی از توابع نسخه (ورژن) اکسلی که در آن تابع معرفی شده است، آورده شده است. این توابع در نسخه های قبلی در دسترس نیست.

 

تابع توضیحات
ABS این تابع قدر مطلق یک عدد را برمی گرداند
ACOS این تابع آرک کسینوس یک عدد را بر می گرداند
ACOSH این تابع معکوس کسینوس هیپربولیک (هذلولی) یک عدد را بر می گرداند
ACOT (2013) این تابع مقدار آرک کتانژانت  یا کتانژانت معکوس، یک عدد را برمی گرداند
ACOTH (2013) این تابع معکوس کتانژانت هیپربولیک (هذلولی) یک عدد را بر می گرداند
AGGREGATE با استفاده از این تابع می توانید مجموع توابع مختلف موجود در پایگاه داده (19 تابع) را با گزینه ای برای چشم پوشی از سطرهای پنهان و خطاها اعمال کنید
ARABIC (2013) به منظور تبدیل یک عدد رومی به اعداد عربی (اعداد معمولی) از این تابع استفاده می گردد
ASIN این تابع آرکسینوس یا سینوس معکوس، یک عدد را بر می گرداند
ASINH این تابع سینوس هیپربولیک (هذلولی) معکوس یک عدد را بر می گرداند
ATAN این تابع آرکتانژانت یا تانژانت معکوس، یک عدد را بر می گرداند
ATAN2 این تابع آرکتانژانت یا تانژانت معکوس، یک مختصات مشخص را بر می گرداند
ATANH  این تابع تانژانت هیپربولیک (هذلولی) معکوس یک عدد را بر می گرداند
BASE (2013) یک عدد را با مبنای دلخواه نشان می دهد
CEILING Rounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
CEILING.MATH (2013) عدد را به نزدیکترین عدد صحیح (رو به بالا) یا به نزدیکترین مضرب مشخص شده رند می کند
CEILING.PRECISE Rounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up
COMBIN این تابع تعداد ترکیبات برای یک تعداد معین از آیتم ها را بر می گرداند
COMBINA (2013) این تابع تعداد ترکیبات (با تکرار) برای یک تعداد معین از اقلام است می باشد
COS این تابع کسینوس زاویه داده شده را بر می گرداند
COSH این تابع کسینوس هیپربولیک (هذلولی) یک عدد را بر می گرداند
COT (2013) این تابع کتانژانت زاویه ای که به رادیان می باشد را بر می گرداند
COTH (2013) این تابع کتانژانت هیپربولیک (هذلولی) زاویه هیپربولیک را بر می گرداند
CSC (2013) این تابع کسکانت یک زاویه مشخص (به رادیان) را بر می گرداند
CSCH (2013) این تابع کسکانت هیپربولیک (هذلولی) یک زاویه مشخص (به رادیان) را بر می گرداند
DECIMAL (2013) تبدیل متن یک عدد در یک پایه داده شده به یک عدد دهدهی
DEGREES این تابع به منظورتبدیل رادیان به درجه مورد استفاده قرار می گیرد
EVEN این تابع عدد را به نزدیکترین عدد صحیح زوج گرد می کند
EXP این تابع عدد نپر را به توان عدد دلخواه می رساند
FACT این تابع فاکتوریل یک عدد را بر می گرداند
FACTDOUBLE این تابع فاکتوریل دوبل یک عدد را باز می گرداند
FLOOR Rounds a number down, toward zero
FLOOR.MATH (2013) این تابع  یک عدد دلخواه را رو به پایین و به نزدیکترین عدد صحیح یا به نزدیکترین مضرب از مقدار رند می کند
FLOOR.PRECISE Rounds a number down to the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded down.
GCD این تابع بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو یا چند عدد صحیح را بر می گرداند
INT این تابع هر عدد حقیقی را رو به پایین و به نزدیکترین عدد صحیح رند می کند
ISO.CEILING (2013) Returns a number that is rounded up to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
LCM این تابع کوچکترین مضرب مشترک از اعداد صحیح را بر می گرداند
LN این تابع لگاریتم طبیعی یک عدد حقیقی را بر می گرداند
LOG این تابع لگاریتم یک عدد با پایه دلخواه را مشخص می کند
LOG10 این تابع لگاریتم یک عدد بر مبنای 10 را بر می گرداند
MDETERM این تابع دترمینان ماتریس را از یک آرایه بر می گرداند
MINVERSE این تابع ماتریس معکوس یک آرایه را بر می گرداند
MMULT این تابع حاصلضرب دو آرایه از ماتریس را بر می گرداند
MOD این تابع باقی مانده تقسیم یک عدد توسط مقسوم علیه  را بر می گرداند
MROUND این تابع یک عدد را به مضرب مورد نظر گرد می کند
MULTINOMIAL این تابع نسبت فاکتوریل جمع اعداد را به حاصل ضرب فاکتوریل اعداد برمی گرداند
MUNIT (2013) این تابع ماتریس واحد را برای ابعاد اختیاری مشخص شده است
ODD این تابع هر عدد حقیقی دلخواه را به نزدیکترین عدد صحیح فرد گرد می کند
PI این تابع عدد پی 3.14159265358979، (ثابت ریاضی)، را با دقت 15 رقم اعشار باز می گرداند
POWER این تابع یک عدد را به توان عدد دیگر می رساند
PRODUCT این تابع حاصل ضرب تمام اعداد داده شده را برمی گرداند
QUOTIENT این تابع خارج قسمت صحیح یک تقسیم را بر می گرداند
RADIANS این تابع به منظور تبدیل درجه به رادیان مورد استفاده قرار می گیرد
RAND این تابع یک عدد حقیقی تصادفی را با توزیع مساوی بین صفر تا یک بر می گرداند
RANDBETWEEN این تابع یک عدد صحیح تصادفی را بین اعداد مشخص بر می گرداند
ROMAN این تابع ارقام عربی (اعداد معمولی) را به رومی تبدیل میکند ، به عنوان متن
ROUND تابع عدد را به عددی با تعداد اعشار دلخواه رند می کند
ROUNDDOWN این تابع عدد را رو به پایین، به سمت صفر رند می کند
ROUNDUP این تابع عدد را رو به بالا، به سمت دور از صفر رند می کند
SEC (2013) این تابع سکانت یک زاویه را بر می گرداند
SECH (2013) این تابع، سکانت هیپربولیک یک زاویه را بر می گرداند
SERIESSUM این تابع بسط سری توانی را باز می گرداند. بسیاری از توابع می توانند با بسط سری توانی تقریب زده شوند
SIGN این تابع علامت یک عدد را بر می گرداند
SIN این تابع سینوس زاویه داده شده را بر می گرداند
SINH این تابع سینوس هیپربولیک (هذلولی) یک عدد را بر می گرداند
SQRT این تابع ریشه دوم یک عدد حقیقی مثبت را بر می گرداند
SQRTPI  این تابع جذر (عدد*عدد پی) را بر می گرداند
SUBTOTAL با استفاده از این تابع می توان تنها با تغییر دادن یک عدد از توابعی که در دل این تابع قرار داده شده (مانند تابع متوسط، تابع جمع و …) استفاده کرد
SUM تابع مجموع ، یکی از توابع ریاضی پرکاربرد در اکسل است، این تابع تمام آرگمان های داده شده را با یکدیگر جمع می کند
SUMIF با استفاده از این تابع می توان برای جمع زدن مقادیر موجود، یک شرط تعریف کرد
SUMIFS Adds the cells in a range that meet multiple criteria
SUMPRODUCT این تابع اجزای (سلول های) متناظر در آرایه را در یکدیگر ضرب می کند سپس آنها را با یکدیگر جمع می زند
SUMSQ این تابع مجموع مربعات آرگمان های تابع را باز می گرداند
SUMX2MY2 مجموع تفاوت مربعات
SUMX2PY2 این تابع مجموع مجموع مربعات در دو آرایه متناظر بر می گرداند
SUMXMY2 این تابع مجموع مربعات اختلاف مقادیر متناظر در دو آرایه را بر می گرداند
TAN این تابع تانژانت زاویه داده شده را بر می گرداند
TANH تانژانت هیپربولیک (هذلولی) یک عدد
TRUNC این تابع یک عدد حقیقی را  با حذف کردن بخش اعشاری آن تبدیل به یک عدد صحیح می کند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code