تایپ کردن چند خط در یک خانه اکسل (تایپ چند سطری در یک سلول)

 

دو روش برای ایجاد سطر جدید در یک سلول وجود دارد: در روش اول با فشار دادن Alt + Enter می توان تایپ چند سطری را در سلولهای اکسل انجام داد. در روش دوم نیز هنگام ترکیب رشته ها، از (CHAR(10 برای شکست خط استفاده کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش line-break

 

برای قرار دادن شکست در خط، مراحل زیر را اجرا کنید.

1. به عنوان مثال، یک رشته متن طولانی را در سلول A1 وارد کنید.

2. سلول A1 دو بار کلیک کنید.

3. مکان نما خود را در محلی که می خواهید خط را به سطر دیگر انتقال دهید قرار دهید.

4. Alt + Enter را فشار دهید.

5. بر روی مرز راست ستون در هدر header کلیک کنید و جداکننده را بکشید تا عرض ستون را افزایش دهید.

6. بر روی مرز پایین ردیف 1 هدر دوبار کلیک  کنید تا به صورت خودکار ارتفاع ردیف را تنظیم کنید.

نتیجه:

توجه: برای تبدیل یک خط چند سطری و تبدیل آن به یک سطر، بر روی یک سلول دوبار کلیک کنید، مکان نما خود را در ابتدای خط قرار دهید و Backspace را فشار دهید.

7. هنگام ترکیب رشته ها، از (CHAR(10 برای وارد کردن یک شکست خط استفاده کنید. به عنوان مثال، آدرس زیر شامل دو شکست در خط است.

توجه: فراموش نکنید که wrap text در اکسل را فعال کنید.

 

 

فرمت سفارشی اعداد در اکسل Format Cells

 

در اکسل بسیاری از فرمت ها از پیش ساخته شده است که می توانید آنها را استفاده کنید: ارز، حسابداری، تاریخ، زمان، درصد و غیره. اگر شما نمیتوانید فرمت مناسب را پیدا کنید، می توانید یک فرمت سفارشی ایجاد کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش custom-number-format

 

صفر قبل از عدد

به عنوان مثال، شما ممکن است کدهایی را بخواهید که شامل 5 عدد باشد. به جای تایپ 00041، به سادگی 41 را تایپ کنید و اکسل صفرهای پیشنهادی را اضافه می کند.

1. مقدار 41 را به سلول A1 وارد کنید.

2. سلول A1 را انتخاب کنید، راست کلیک کنید، سپس روی Format Cells کلیک کنید.

3.  Custom (سفارشی) را انتخاب کنید.

4. کد فرمت زیر را وارد کنید: 00000

5. OK را کلیک کنید.

توجه: اکسل به شما یک پیش نمایش زنده از فرمت عدد (زیر Sample) نشان می دهد.

نتیجه:

توجه داشته باشید: سلول A1 هنوز شامل عدد 41 است. ما فقط ظاهر این عدد را عوض کردیم، نه عدد را.

رقم اعشار

شما همچنین می توانید تعداد رقم اعشار را کنترل کنید. از 0 برای نمایش نزدیک ترین عدد صحیح استفاده کنید. از 0.0 برای نمایش عدد تا یک رقم اعشار استفاده کنید. از 0.00 برای دو رقم اعشار و … استفاده کنید.

1. مقدار 839.1274 را به سلول A1 وارد کنید.

2. از کد زیر استفاده کنید: 0.00

اضافه کردن متن

شما همچنین می توانید متن را به شماره خود اضافه کنید. به عنوان مثال، اضافه کردن “ft”

1. مقدار 839.1274 را به سلول A1 وارد کنید.

2. از کد فرمت زیر استفاده کنید: 0.0 “ft”

توجه: به یاد داشته باشید، ما فقط ظاهر این شماره را عوض کردیم، نه عدد. شما هنوز هم می توانید از این شماره در محاسبات خود استفاده کنید.

اعداد بزرگ

شما همچنین می توانید فرمت اعداد بزرگ را کنترل کنید. از یک کاما (،) برای نمایش هزاران استفاده کنید و از دو علامت کاما (،،) برای نمایش میلیونها استفاده کنید.

1. مقادیر زیر را در سلول های A1، B1، C1 و D1 وارد کنید: 1000000، 2500000، 81000000 و 700000.

2. از کد زیر استفاده کنید: 0.0,, “M”

توجه: ما برای یک رقم اعشاری 0.0 و “M” برای اضافه کردن حرف M می باشد.

خصیت های تکراری

با استفاده از ستاره (*) که با یک کاراکتر همراه شده باشد می توانید فضای خالی سلول را با استفاده از آن کاراکتر پر کنید.

1. Hi را به سلول A1 وارد کنید.

2. از کد فرمت زیر استفاده کنید: @ *-

توجه: نماد @ برای دریافت متن استفاده می شود.

رنگ ها

شما می توانید عدد مثبت، عدد منفی، صفر و متن را به طور هم زمان کنترل کنید! هر کدام از بخش ها با کد سمی کالون (؛) از یکدیگر جدا می شود.

1. مقادیر 5000000, 0, Hi و 5.89- را در سلولهای A1، B1، C1 و A2 وارد کنید.

2 از کد زیر استفاده کنید: 

[Green]$#,##0_);[Red]$(#,##0);”zero”;[Blue]”Text:” @

توجه: #,## برای اضافه کردن عدد کاما به عدد بزرگ استفاده می شود. برای اضافه کردن یک Space، از زیر خط “_” و سپس از یک کاراکتر استفاده کنید. طول فضای طول این شخصیت خواهد بود. در مثال، ما پرانتزها را اضافه کردیم “)”. در نتیجه، عدد مثبت به درستی با تعداد منفی محصور در پرانتز قرار می گیرد. برای کنترل تعداد مثبت و منفی فقط دو قطعه جدا شده با یک سمی کالون (؛) استفاده کنید. برای کنترل عدد مثبت، عدد منفی و مقادیر صفر تنها از سه عدد جدا شده با یک سمی کالون (؛) استفاده کنید.

تاریخ و زمان

شما همچنین می توانید تاریخ و زمان را کنترل کنید. برای شروع از یکی از فرمت های تاریخ یا زمان موجود استفاده کنید.

1. مقدار 42855 را به سلول A1 وارد کنید.

2. سلول A1 را انتخاب کنید، راست کلیک کنید، سپس روی Format Cells کلیک کنید.

3. تاریخ را انتخاب کنید و تاریخ طولانی را انتخاب کنید.

توجه: اکسل به شما یک پیش نمایش زنده از فرمت عدد (زیر Sample) نمایش می دهد.

4. Custom (سفارشی) را انتخاب کنید.

5. کد قالب را به mm/dd/yyyy, dddd<span”> تغییر دهید.

6. روی OK کلیک کنید.

نتیجه:

یادداشت عمومی: فرمت عددی سفارشی در فایل اکسلی که شما آن را ایجاد می کنید ذخیره می شود. اگر مقدار را با فرمت عدد سفارشی به یک فایل دیگر کپی کنید، این فرمت از آن پس در فایل جدید موجود خواهد بود.

 

کپی فرمت format painter در اکسل

 

format painter (نقاش فرمت) یکی از مهمترین ویژگی های بسیار کاربردی در اکسل می باشد. Format Painter قالب بندی یک یا مجموعه ای از سلول ها را از یک مکان کپی کرده و آن را به سلول های دیگر اعمال می کند.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش format-painter

 

1. به عنوان مثال، سلول B2 را در زیر انتخاب کنید.

2. در زبانه Home، در گروه Clipboard، روی Format Painter کلیک کنید.

حاشیه حرکتی در اطراف سلول B2 ظاهر می شود و نشانگر ماوس به یک پلاس و یک قلمو نقاشی تغییر می کند.

3. سلول D2 را انتخاب کنید.

نکته: Format Painter فرمت ارز، رنگ پس زمینه و مرزهای سلول B2 را به سلول D2 اعمال می کند. که صرفه جویی بسیاری در وقت خواهد شد! به جای انتخاب سلولی D2، شما می توانید یک طیف وسیعی از سلول ها را برای اعمال فرمت سلول B2 به سلول های مختلف انتخاب کنید.

4. بر روی دکمه Format Painter دوبار کلیک کنید تا همان فرمت را به چندین سلول اعمال کنید.

نکته: برای خروج از حالت Format Painter، دوباره دکمه Format Painter را فشار دهید (یا Esc را فشار دهید).

 

نقاط گلوله ابتدای پاراگراف در اکسل bullet-points

 

این آموزش سه روش را برای قرار دادن نقاط گلوله ای در اکسل را نشان می دهد. به طور خلاصه شما می توانید از یک میانبر صفحه کلید استفاده کنید، یک نماد وارد کنید یا از فرمت اعداد سفارشی استفاده کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش bullet-points

 

اگر یک پد شماره در سمت راست صفحه کلید خود داشته باشید، مرحله 1 یا مرحله 2 را اجرا کنید.

1. برای قرار دادن یک گلوله پر، Alt + Numpad 7 را فشار دهید.

2. برای قرار دادن نقطه گلوله ای توخالی، Alt + Numpad 9 را فشار دهید.

اگر پد شمارشی در سمت راست صفحه کلید خود ندارید، مرحله 3 و 4 را اجرا کنید.

3. در برگه Insert، در نماد گروه، Symbol (نماد) را کلیک کنید.

4. یک فونت را از لیست کشویی انتخاب کنید، 2022 را در جعبه کد کاراکتر بنویسید و Insert را کلیک کنید.

نتیجه

5. برای قرار دادن چند نقطه گلوله در یک سلول، Alt + Enter را فشار دهید تا یک خط جدید در یک سلول اکسل ایجاد شود.

یک عدد با فرمت سفارشی ایجاد کنید و یک لیست گلوله ای در اکسل وارد کنید ایجاد کنید.

6. محدوده A1:A3 را انتخاب کنید.

7. راست کلیک کنید، سپس روی Format Cells کلیک کنید.

8. Custom (سفارشی) را انتخاب کنید.

9. در کادر Type کلیک کنید و Alt + Numpad 7 را فشار دهید تا نقطه گلوله را وارد کنید (یا نقطه گلوله را کپی و پیست کنید)، یک space را وارد کنید و علامت @ را تایپ کنید.

10. روی OK کلیک کنید.

11. شما هم اکنون می توانید یک لیست دلخواه را با سادگی تایپ کرده و آیتم های لیست را ایجاد کنید. اکسل به طور خودکار نقاط گلوله را اضافه می کند!

نکته: از Format Painter استفاده کنید تا سریعا فرمت نقطه گلوله را به سلول های دیگر کپی کنید.

با استفاده از فرمول Char نیز می توانید اشکال زیر را نیز تولید کنید.
 
 
 
 

کاربرد کلید های میانبر F1~F12 در اکسل

 

کلید های میانبر F1~F12 در اکسل (function keys) به شما اجازه می دهد تا کارهای خود را با صفحه کلید خود انجام دهید تا سرعت خود را افزایش دهید.

F1

راهنمای اکسل را باز می کند.

F2

insertion point (خط عمودی چشمک زن در هنگام تایپ داده) را به پایان محتویات سلول فعال انتقال می دهد. به عنوان مثال، سلول B6 زیر را انتخاب کنید و F2 را فشار دهید.

توجه: با خاموش کردن اجازه ویرایش سلول (از طریق گزینه های File, Options, Advanced, Editing Options) و فشار دادن F2 insertion point (نشانگر موس) به نوار فرمول حرکت می کند.

F3

جعبه محاوره نام Paste Name را نمایش می دهد. برای مثال، سلول E2 زیر را انتخاب کنید، تایپ کنید )SUM= و سپس F3 را فشار دهید و یک نام را انتخاب کنید.

توجه: البته ابتدا حداقل یک نام محدوده ایجاد کنید.

F4

با استفاده از فشردن کلید F4 می توانید به راحتی تمام 4 نوع مرجع سلولی (مطلق، مرجع مختلط (2x) و نسبی) را به راحتی برای یک سلول انتخاب کنید. برای مثال، سلول B5 زیر را انتخاب کنید، در نوار فرمول کلیک کنید، نشانگر موس را به سمت راست یا G2 حرکت دهید و F4 را فشار دهید (هر بار که F4 را فشار می دهید مرجع سلولی به حالت دیگر تغییر می کند).

توجه: اگر سلول را ویرایش نکنید، F4 آخرین عمل را (در صورت امکان) تکرار می کند.

F5

جعبه محاوره ای Go To را نشان می دهد. برای مثال، برای انتخاب سلول C15، در کادر مرجع، C15 را تایپ کنید و روی OK کلیک کنید.

توجه: شما همچنین می توانید محدوده ای که دارای یک نام است را انتخاب کنید و یا بر روی Special کلیک کنید تا به سرعت تمام سلول ها با فرمول ها، نظرات، فرمت بندی شرطی، ثابت، اعتبار سنجی داده ها، و غیره را انتخاب کنید.

F6

به برگه بعدی در یک شیتی که تقسیم شده است، حرکت می کند.

F7

پنجره املاء کلمات در اکسل Spelling را نمایش می دهد.

F8

برای روشن / خاموش کردن حالت Extend استفاده می شود.

 

اگر حالت Extension روشن است، سلول A1 را انتخاب کنید و چند بار  کلید های ↓ و  → را فشار دهید.

توجه داشته باشید: اگر حالت Extension خاموش است، SHIFT را نگه دارید و چند بار کلید های ↓ و → را فشار دهید.

F9

فایل اکسل را محاسبه می کند. به طور پیش فرض، هر بار که یک مقدار را تغییر دهید، اکسل به طور خودکار فایل اکسل را محاسبه می کند. محاسبه دستی را روشن کنید (در زبانه Formulas، در گروه Calculation، گزینه های Calculations Options، دستی Manual را کلیک کنید)

 

سپس مقدار را در سلول A1 از 5 تا 6 تغییر دهید.

F9 را فشار دهید.

توجه: همان طور که ملاحظه می کنید در این حالت اکسل اعداد را به روز نمی کند و منتظر می ماند تا شما F9 را فشار دهید برای برگرداندن اکسل به حالت اولیه در زبانه Formulas، در گروه Calculation، گزینه های Calculations Options، دستی Automatic را کلیک کنید.

F10

راهنمایی های کلیدی را نشان می دهد (مشابه فشار دادن ALT). نکات کلیدی اجازه می دهد تا بدون نیاز به استفاده از ماوس به سرعت انجام هر کاری که در نوار وجود دارد را انجام دهید.

F11

یک شیت نموداری (chart-sheet) از یک محدوده انتخابی را ایجاد می کند.

F12

کادر محاوره ای Save As را باز می کند.

توجه: برای تغییر محل فایل پیش فرض، در تب File، گزینه Options، و سپس بروی Save کلیک کنید.