تابع گرد یا رند کردن در اکسل (تابع ROUND)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع ROUND تابع ROUND در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ROUND (تابع گرد کردن) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: تابع ROUND عدد را به عددی با تعداد اعشار دلخواه رند می کند. برای مثال، …

ادامه نوشته »

تابع تبدیل عدد عربی به رومی در اکسل (تابع ROMAN)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع ROMAN تابع ROMAN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ROMAN (تبدیل عدد عربی به رومی) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع ارقام عربی (اعداد معمولی) را به رومی تبدیل میکند ، به عنوان …

ادامه نوشته »

تابع عدد صحیح تصادفی بین اعداد در اکسل (تابع RANDBETWEEN)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع RANDBETWEEN تابع RANDBETWEEN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع RANDBETWEEN (عدد صحیح تصادفی بین اعداد) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع یک عدد صحیح تصادفی را بین اعداد مشخص بر می گرداند. یک …

ادامه نوشته »

عدد حقیقی تصادفی – عدد رندوم در اکسل (تابع RAND)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع RAND تابع RAND در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع RAND (عدد حقیقی تصادفی – عدد رندوم) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: این تابع یک عدد حقیقی تصادفی را با توزیع مساوی بین صفر …

ادامه نوشته »

تابع رادیان در اکسل (تابع RADIANS)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع RADIANS تابع RADIANS در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع RADIANS (رادیان) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.   توضیحات: این تابع به منظور تبدیل درجه به رادیان مورد استفاده قرار می گیرد. فرمول تابع: RADIANS(angle) …

ادامه نوشته »

تابع خارج قسمت در اکسل (تابع QUOTIENT)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع QUOTIENT تابع QUOTIENT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع QUOTIENT (خارج قسمت) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع خارج قسمت صحیح یک تقسیم را بر می گرداند. این تابع زمانی استفاده می گردد …

ادامه نوشته »

تابع ضرب تمام اعداد در اکسل (فرمول PRODUCT)

  دانلود فایل اکسل آموزشی تابع PRODUCT تابع PRODUCT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع PRODUCT (ضرب تمام اعداد) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع حاصل ضرب تمام اعداد داده شده را برمی گرداند. مثلا، اگر سلول های A1 و A2 در اکسل …

ادامه نوشته »

تابع توان در اکسل (فرمول POWER)

    دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول POWER تابع POWER در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع POWER (توان) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع یک عدد (number) را به توان عدد دیگر (power) می رساند. فرمول تابع: POWER(number; power) …

ادامه نوشته »

تابع PI عدد پی در اکسل (فرمول PI)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول PI تابع PI در این مقاله فرمول و نحوه استفاده از تابع PI (عدد پی) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع عدد پی 3.14159265358979، (ثابت ریاضی)، را با دقت 15 رقم اعشار باز می گرداند. فرمول …

ادامه نوشته »

رند به نزدیکترین عدد صحیح فرد بیشتر در اکسل (فرمول ODD)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول ODD تابع ODD در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ODD (رند به نزدیکترین عدد صحیح فرد بیشتر) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع هر عدد حقیقی دلخواه (number) را به نزدیکترین عدد صحیح …

ادامه نوشته »

تابع ماتریس واحد در اکسل (فرمول MUNIT)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول MMULT تابع MUNIT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MUNIT (ماتریس واحد) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع ماتریس واحد …

ادامه نوشته »

تابع مولتی نرمال در اکسل (فرمول MULTINOMIAL)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول MULTINOMIAL تابع MULTINOMIAL در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MULTINOMIAL در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع نسبت فاکتوریل جمع اعداد را به حاصل ضرب فاکتوریل اعداد برمی گرداند. فرمول تابع: MULTINOMIAL(number1; [number2]; …) …

ادامه نوشته »