تابع رند به مضرب در اکسل (فرمول MROUND)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول MROUND تابع MROUND در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MROUND (رند به مضرب) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع یک عدد را به مضرب مورد نظر گرد می کند. فرمول تابع: MROUND(number; multiple) …

ادامه نوشته »

تابع باقی مانده در اکسل (فرمول MOD)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول MOD تابع MOD در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MOD (باقی مانده) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع باقی مانده تقسیم یک عدد (number) توسط مقسوم علیه (divisor) را بر می گرداند.علامت نتیجه همان …

ادامه نوشته »

تابع ضرب ماتریس در اکسل (فرمول MMULT)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول MMULT تابع MMULT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MMULT (ضرب ماتریس) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع حاصلضرب دو آرایه از ماتریس را بر می گرداند. نتیجه این حاصل ضرب یک ماتریس می …

ادامه نوشته »

تابع ماتریس معکوس در اکسل (فرمول MINVERSE)

  دانلود فایل اکسل آموزشی تابع MINVERSE تابع MINVERSE در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MINVERSE (ماتریس معکوس) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع ماتریس معکوس یک آرایه را بر می گرداند. فرمول تابع: MINVERSE(array)  array: یک آرایه عددی با …

ادامه نوشته »

تابع دترمینان ماتریس در اکسل (فرمول MDETERM)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول MDETERM تابع MDETERM در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MDETERM (دترمینان ماتریس) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع دترمینان ماتریس را از یک آرایه بر می گرداند. فرمول تابع: MDETERM(array)  array: یک آرایه …

ادامه نوشته »

لگاریتم با پایه 10 در اکسل (تابع LOG10)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول LOG10 تابع LOG10 در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع LOG10 (لگاریتم با پایه 10) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع لگاریتم یک عدد بر مبنای 10 را بر می گرداند. فرمول تابع: LOG10(number) …

ادامه نوشته »

تابع لگاریتم در اکسل (تابع LOG)

    در زیر می توانید فایل اکسل این آموزش را دانلود کنید و با نحوه استفاده این تابع بهتر آشنا شوید.   در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع LOG (لگاریتم) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع لگاریتم یک …

ادامه نوشته »

تابع LN در اکسل (معکوس فرمول EXP – لگاریتم طبیعی)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول LN تابع LN در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع LN (معکوس تابع EXP) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  این تابع لگاریتم طبیعی یک عدد حقیقی را بر می گرداند. لگاریتم طبیعی در مبنای عدد …

ادامه نوشته »

تابع کوچکترین مضرب مشترک در اکسل (فرمول LCM)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول LCM تابع LCM  در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع LCM (کوچکترین مضرب مشترک) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: این تابع کوچکترین مضرب مشترک از اعداد صحیح را بر می گرداند. کوچکترین مضرب مشترک، کوچکترین …

ادامه نوشته »

رند به عدد صحیح کمتر در اکسل (فرمول INT)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول INT تابع INT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع INT (عدد صحیح پایین) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع هر عدد حقیقی را رو به پایین و به نزدیکترین عدد صحیح رند …

ادامه نوشته »

تابع بزرگترین مقسوم علیه مشترک در اکسل (فرمول GCD)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول GCD تابع GCD در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع GCD (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو یا چند عدد صحیح را بر می …

ادامه نوشته »

مقدمه ورد

  مقدمه کار با متن به همراه برنامه نویسی رایج ترین کاربرد کامپیوتر است. تفاوت زیادی در ظاهر نسخه های قبلی WORD و WORD 2010 وجود دارد. نسخه های قبلی WORD دارای برتری مبتنی بر MENU BAR و TOOLBAR هستند و WORD 2010 توسط پیش بینی RIBBON با TABS سازماندهی …

ادامه نوشته »