تابع LOWER در اکسل

 

در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع LOWER در اکسل را توضیح داده شده است.

 

همه حروف بزرگ (انگلیسی) را در یک رشته متن به حروف کوچک تبدیل می کند.

فرمول این تابع به صورت زیر می باشد:

LOWER(text)

 

Text: متن انگلیسی که شما می خواهید به حروف کوچک تبدیل شود.

 

تابع  LOWER  کاراکترهای متن که حروف نیستند را تغییر نمی دهد.

 

مثال

 

داده ها

 

 

E. E. Cummings

 

 

Apt. 2B

 

 

فرمول

شرح

نتیجه

=LOWER(A2)

تبدیل کلیه حروف بزرگ سلول A2 به حروف کوچک

e. e. cummings

=LOWER(A3)

تبدیل کلیه حروف بزرگ سلول A3 به حروف کوچک

apt. 2b

 

دانلود فایل اکسل آموزشی مثال فرمول LOWER 

 

تابع MID و MIDB در اکسل

 

در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع MID و MIDB در اکسل را توضیح داده شده است.

دانلود ویدئو آموزشی

دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول MID

 

MID: یک تعداد مشخصی از کاراکترها را از یک رشته متن باز می گرداند، که از موقعیتی که مشخص می کنید، بر اساس تعداد کاراکترهایی که تعیین می کنید، شروع می شود.

MIDB: تعداد مشخصی از کاراکترها را از یک رشته متن باز می کند و از موقعیتی که مشخص می کنید، بر اساس تعداد بایت هایی که شما مشخص می کنید، شروع می شود.

مهم: MID تابعی است برای استفاده با زبان هایی که از مجموعه کاراکتری تک بایت استفاده می کنند (SBCS) استفاده می شود، در حالی که MIDB برای استفاده با زبان هایی است که از مجموعه کاراکتر های دو بایت استفاده می کنند (DBCS) استفاده می شود. تنظیمات پیش فرض زبان در رایانه شما به مقدار بازگشتی به روش زیر تاثیر می گذارد:

MID: همیشه هر کاراکتر را (چه یک بایت یا دو بایت)، به عنوان 1 بایت، بدون توجه به تنظیمات زبان پیش فرض، شمارش می کند.

MIDB: هر کاراکتر دو بایتی را به صورت 2 بایت (زمانی که شما یک زبان DBCS را فعال کرده و سپس آن را به عنوان زبان پیش فرض تنظیم کنید) شمارش می کند. در غیر این صورت MIDB (همانند تابع MID) هر کاراکتر را به عنوان 1 بایت شمارش می کند.

زبان هایی که از DBCS پشتیبانی می کنند عبارتند از ژاپنی، چینی (ساده شده)، چینی (سنتی) و کره ای.

فرمول این تابع به صورت زیر می باشد:

=MID(text, start_num, num_chars)

=MIDB(text, start_num, num_bytes)

 

Text: رشته متن حاوی کاراکترهایی است که می خواهید استخراج کنید.

Start_num: موقعیت اولین کاراکتری (اولین حرف) که می خواهید در متن استخراج کنید.  

Num_chars: تعداد نویسه هایی که تابع MID از متن باز می گرداند را تعیین می کند.

Num_bytes: تعداد نویسه هایی که MIDB به صورت بایت از متن باز می گرداند را، تعیین می کند.

 

ملاحظات

اگر start_num بزرگتر از طول متن باشد، تابع MID مقدار “” (متن خالی) را باز می گرداند.

اگر start_num کمتر از طول متن باشد، اما start_num به اضافه num_chars از طول متن فراتر برود، تابع MID از کاراکتر start_num تا انتهای متن را باز می گرداند.

اگر start_num کمتر از 1 باشد، تابع MID مقدار خطای #VALUE! را باز می گرداند.

اگر num_chars منفی باشد، MID مقدار خطای #VALUE! را باز می گرداند.

اگر num_bytes منفی باشد، تابع MIDB مقدار خطای #VALUE! را باز می گرداند.

 

مثال

 

داده ها

 

 

Fluid Flow

 

 

فرمول

شرح

نتیجه

=MID(A2,1,5)

5 کاراکتر را از رشته سلول A2 باز می گرداند و از کاراکتر اول شروع می شود.

Fluid

=MID(A2,7,20)

20 کاراکتر را از رشته سلول A2 باز می گرداند و از کاراکتر 7 شروع می شود. از آنجا که تعداد کاراکترها برای بازگشت (20) بزرگتر از طول رشته است (10)، تمام کاراکترها، با شروع از 7، بازگردانده می شوند. هیچ کاراکتر خالی (space) به انتهای رشته اضافه نمی شود.

Flow

=MID(A2,20,5)

از آنجا که نقطه شروع بزرگتر از طول رشته (10) است، متن خالی بازگردانده می شود.

 

 

دانلود فایل اکسل آموزشی مثال فرمول MID

 

تابع NUMBERVALUE در اکسل

 

در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع NUMBERVALUE در اکسل را توضیح داده شده است.

دانلود ویدئو آموزشی

دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول NUMBERVALUE

 

متن را به یک عدد تبدیل می کند، به صورت مستقل از زبان.

فرمول این تابع به صورت زیر می باشد:

=NUMBERVALUE(Text, [Decimal_separator], [Group_separator ])

Text: متن برای تبدیل به یک عدد.

Decimal_separator: کاراکتر مورد استفاده برای جدا کردن عدد صحیح و بخش کسری از نتیجه.

Group_separator: کاراکتر مورد استفاده برای جدا کردن گروه بندی اعداد، مانند هزاران صدها و میلیون ها از هزاران.

ملاحظات

اگر پارامترهای Decimal_separator و Group_separator مشخص نشده باشند، جداسازهای از محلی فعلی استفاده می شوند.

اگر چندین کاراکتر در آرگومان Decimal_separator یا Group_separator استفاده شوند، فقط اولین کاراکتر استفاده می شود.

اگر یک رشته خالی (“”) به عنوان آرگومان متن مشخص شود، نتیجه 0 است.

فضاهای خالی در متن آرگومان، حتی در وسط آرگومان، نادیده گرفته می شوند. به عنوان مثال، “3،000” به عنوان 3000 برگردانده شده است.

اگر یک جداکننده اعشاری بیش از یک بار در بحث متنی استفاده شود، تابع NUMBERVALUE مقدار خطای#VALUE!  را بازمی گرداند.

اگر جداساز گروه قبل از جداکننده اعشاری در آرگومان متن قرار داشته باشد، جدا کننده گروه نادیده گرفته می شود.

اگر جداساز گروه بعد از جداکننده اعشاری در آرگومان متن قرار داشته باشد، تابع NUMBERVALUE مقدار خطای#VALUE!  را بازمی گرداند.

 

اگر هر یک از آرگمان ها معتبر نباشند، تابع NUMBERVALUE مقدار خطای#VALUE!  را بازمی گرداند.

 

اگر آرگومان متن با علائمی مانند درصد (٪) به پایان برسد ، آنها در محاسبه نتیجه استفاده می شود. علائم درصد چندگانه افزودنی هستند اگر در آرگومان متن مورد استفاده قرار بگیرند همانطور که در فرمول مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال

=NUMBERVALUE(“9%%”)

نتیجه (0.0009) را به عنوان  formula =9%% باز می گرداند.

 

مثال

 

فرمول

شرح

نتیجه

=NUMBERVALUE(“2.500,27″,”,”,”.”)

جداکننده اعشاری متن در این مثال در کارکتر دوم با کاما مشخص شده است و جداساز گروه در کارکتر سوم به صورت یک نقطه مشخص شده است.

2500.27

=NUMBERVALUE(“3.5%”)

در این مثال، نماد ٪ نشان داده نمی شود، اگرچه درصد آن محاسبه می شود.

0.035

 

دانلود فایل اکسل آموزشی مثال فرمول NUMBERVALUE

 

تابع PROPER در اکسل

 

در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع PROPER در اکسل را توضیح داده شده است.

دانلود ویدئو آموزشی

دانلود فایل اکسل آموزشی مثال فرمول PROPER

 

این تابع حروف اول هر کلمه را در یک رشته متن انگلیسی بزرگ می کند و حروف دیگر را کوچک می کند. 

فرمول این تابع به صورت زیر می باشد:

=PROPER(text)

Text: متن (یا رشته) در علامت نقل قول، و یا فرمولی است که متن را باز می گرداند و یا یک ارجاع به سلول حاوی متن که می خواهید حروف هر کلمه اول آن را بزرگ کنید.

 

مثال

 

داده ها

 

 

this is a TITLE

 

 

2-way street

 

 

76BudGet

 

 

فرمول

شرح

نتیجه

=PROPER(A2)

در سلول A2 کلیه حروف اول را بزرگ و مابقی حروف را کوچک کرده است. 

This Is A Title

=PROPER(A3)

در سلول A3 حرف W و S را بزرگ کرده است.

2-Way Street

=PROPER(A4)

در سلول A4 حرف B را بزرگ و حرف G را کوچک کرده است.

76Budget

 

دانلود فایل اکسل آموزشی مثال فرمول PROPER

 

توابع REPLACE و REPLACEB در اکسل

 

در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع REPLACE و REPLACEB در اکسل توضیح داده شده است.

دانلود ویدئو آموزشی

دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول REPLACE

 

REPLACE بخشی از یک رشته متنی را براساس تعداد کاراکترهای دلخواه شما تعیین می کند، و با یک رشته متنی دیگر جایگزین می کند.

 REPLACEB بخشی از یک رشته متنی را با توجه به تعداد بایت هایی که شما مشخص می کنید، با یک رشته متنی متفاوت جایگزین می کند.

مهم: REPLACE برای استفاده در زبان هایی است که از مجموعه کاراکتری تک بایتی استفاده می کنند، (SBCS) در نظر گرفته شده است، در حالی که REPLACEB برای استفاده در زبان هایی که از مجموعه کاراکتر های دو بایت استفاده می کنند (DBCS) در نظر گرفته شده است. تنظیمات پیش فرض زبان در رایانه شما به مقدار بازگشتی به روش زیر تاثیر می گذارد:

REPLACE همیشه هر یک از کاراکترها، چه یک بایت یا دو بایت، به عنوان 1 در نظر گرفته می شود.

REPLACEB هر یک از دو بایت را به عنوان 2 شمارش می کند.

هنگامی که ویرایش زبانی را که از DBCS پشتیبانی می کند به عنوان زبان پیش فرض تنظیم می کنید. REPLACEB نیز هر حرف را 1 بایت شمارش می کند در این صورت این تابع همانند تابع REPLACE عمل می کند.

زبان هایی که از DBCS پشتیبانی می کنند عبارتند از ژاپنی، چینی (ساده شده)، چینی (سنتی) و کره ای.

فرمول این تابع به صورت زیر می باشد:

 

REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text)

REPLACEB(old_text, start_num, num_bytes, new_text)

 

Old_text: متنی که در آن شما می خواهید برخی کاراکترها را جایگزین کنید.

Start_num: موقعیت کاراکتر در old_text که شما می خواهید با new_text جایگزین کنید.

Num_chars: تعداد نویسه های old_text که شما می خواهید با new_text جایگزین کنید.

Num_bytes:  تعداد بایت ها در old_text که شما می خواهید با new_text جایگزین کنید.

New_text: متنی که جایگزین کاراکتر های old_text می شود.

 

مثال

 

داده ها

 

 

abcdefghijk

 

 

2009

 

 

123456

 

 

فرمول

شرح

نتیجه

=REPLACE(A2,6,5,”*”)

پنج علامت در abcdefghijk را با یک کاراکتر تک * با شش حرف (f) شروع می شود را جایگزین می کند.

abcde*k

=REPLACE(A3,3,2,”10″)

دو رقم آخر سال 2009 (09) را با 10 جایگزین می کند.

2010

=REPLACE(A4,1,3,”@”)

سه حرف اول 123456 را با یک کاراکتر @ جایگزین می کند.

@456

 

دانلود فایل اکسل آموزشی مثال فرمول REPLACE