تابع CEILING.MATH در اکسل

 

دانلود ویدئو آموزشی

دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول CEILING.MATH

تابع CEILING.MATH

در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع CEILING.MATH در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد.

توضیحات: عدد را به نزدیکترین عدد صحیح (رو به بالا) یا به نزدیکترین مضرب مشخص شده (significance) رند می کند (برعکس تابع FLOOR.MATH).

فرمول تابع:

=CEILING.MATH(number; significance; mode)

number: عددی است کمتر از 9.99E+307 و بیشتر از -2.229E-308.

Significance: این عدد اختیاری است. مضربی که قرار است number به آن رند شود .

Mode:وارد کردن این عدد نیز اختیاری است. این عدد فقط برای رند کردن اعداد منفی کار می کند، در صورتی که وارد گردد، number به سمت دور از صفر رند می شود .

 

نکته: هر گاه فرمولی رو کپی و پیست کردید و با خطا رو به رو شدید، علت این موضوع این است که جدا کننده متغییر ها در ویندوز کامپیوتر شما ممکن است بر روی چیز دیگری تنظیم شده باشد، که در بیشتر موارد یا از سمی کالون “;” و یا از ویلگول “,”  استفاده می گردد. (نحوه تغییر این جدا کننده را در اینجا میتوانید مشاهده کنید.)

ملاحظات:

  1.  به طور پیش فرض، significance برای اعداد مثبت 1 و برای اعداد منفی -1 است.
  2. به طور پیش فرض، اعداد مثبت با بخش اعشاری به نزدیکترین عدد صحیح بیشتر گرد می شود. به عنوان مثال:، 6.3 به 7  گرد می گردد.
  3. به طور پیش فرض، اعداد منفی با بخش اعشاری به نزدیکترین عدد صحیح (به سمت 0) گرد می گردد. به عنوان مثال:  6.7 – به -6 گرد می شود.
  4.  با مشخص کردن significance و آرگمان Mode، شما می توانید جهت گرد کردن برای اعداد منفی را تغییر دهید. به عنوان مثال: عدد 6.3- با significance 1 و با Mode 1 (به دور از 0)، یعنی 7- گرد می گردد. بسیاری از ترکیبات از مقدار significance و Mode که بر روی گرد کردن اعداد منفی، به روش های مختلف وجود دارد.
  5. آرگمان Mode  بر روی اعداد مثبت تاثیر نمی گذارد.
  6. آرگمان significance عدد را به نزدیکترین عدد صحیح، که مضربی از significance است رو به بالا رند می کند.  عداد صحیح استثنا هستند. به عنوان مثال: برای significance 3 عدد مورد نظر به عدد صحیح بعدی که مضربی از  3 این است گرد می گردد.
  7.  اگر عدد تقسیم بر significance 2 و یا بیشتر منجر به باقی مانده گردد، نتیجه رو به بالا گرد می شود.

 به عنوان مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. شما می توانید عرض ستون را تنظیم کنید تا بتوانید همه داده ها را ببینید.

فرمول توضیحات نتیجه
=CEILING.MATH(24.3;5) Rounds 24.3 up to the nearest integer that is a multiple of 5 (25). 25
     
=CEILING.MATH(6.7) Rounds 6.7 up to the nearest integer (7). 7
     
=CEILING.MATH(-8.1;2) Rounds -8.1 up (toward 0) to the nearest integer that is a multiple of 2 (-8). -8
     
=CEILING.MATH(-5.5;2;-1) Rounds -5.5 down (away from 0) to the nearest integer that is a multiple of 2 with a mode of -1, which reverses rounding direction (-6). -6

 

 

تابع BASE (مبنای اعداد) در اکسل

 

دانلود ویدئو آموزشی

دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول BASE

تابع  BASE

در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع BASE (مبنای اعداد) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد.

توضیحات: یک عدد را با مبنای دلخواه نشان می دهد.

فرمول تابع:

BASE(Number; Radix [Min_length])

Number: عددی که شما می خواهید با مبنای دیگر نشان دهید. که باید یک عدد صحیح بزرگتر از یا مساوی با 0 و کمتر از 2^53 باشد.

Radix: مبنا یا پایه ای که شما می خواهید برای تبدیل عدد (Number) از آن استفاده گردد. باید یک عدد صحیح بزرگتر از یا مساوی 2 و یا کمتر از 36 باشد.

min_length: این مقدار اختیاری است. حداقل طول رشته که برگردانده می شود. باید یک عدد صحیح بزرگتر یا 0 باشد.

 

نکته: هر گاه فرمولی رو کپی و پیست کردید و با خطا رو به رو شدید، علت این موضوع این است که جدا کننده متغییر ها در ویندوز کامپیوتر شما ممکن است بر روی چیز دیگری تنظیم شده باشد، که در بیشتر موارد یا از سمی کالون “;” و یا از ویلگول “,”  استفاده می گردد. (نحوه تغییر این جدا کننده را در اینجا میتوانید مشاهده کنید.)

ملاحظات:

اگر Number (عدد)، Radix (ریشه)، و یا min_length خارج از حداقل و یا حداکثر محدودیت باشند، تابع BASE مقدار خطای #NUM! را بر می گرداند.

 اگر Number یک مقدار غیر عددی باشد، تابع BASE مقدار خطای #VALUE!  را بر می گرداند.

هر عدد غیر صحیح که وارد گردد به عنوان یک عدد صحیح  در نظر گرفته می شود (بخش اعشاری عدد حذف می گردد).

 اگر آرگمان min_length گنجانده شود ، اگر طول نتیجه کوتاه تر از طول حداقل مشخص شده باشد، صفر به ابتدای نتیجه اضافه می گردد. برای مثال، عدد 16 بر مبنای 2 که فرمول آن به صورت (BASE(16,2 می باشد، عدد 10000 را برمی گرداند ، اما (BASE(16,2,8 ، عدد 00010000 را برمی گرداند.

حداکثر مقدار آرگومان min_length ، 255 می باشد.

به عنوان مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. شما می توانید عرض ستون را تنظیم کنید تا بتوانید همه داده ها را ببینید.

فرمول

توضیحات نتیجه
=BASE(7;2) Converts the decimal number 7 to base 2 (binary). result is 111. 111
=BASE(100;16) Converts the decimal number 100 to base 16 (hexadecimal). The result is 64. 64
=BASE(15;2;10) Converts the decimal number 15 to base 2 (binary), with a minimum length of 10. The result is 0000001111, which is 1111 with 6 leading zeros to make the string 10 characters long. 0000001111

 

 

تابع معکوس تانژانت هیپربولیک در اکسل

 

دانلود ویدئو آموزشی

دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول ATANH

تابع ATANH

در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ATANH (معکوس تانژانت هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.

توضیحات: این تابع تانژانت هیپربولیک (هذلولی) معکوس یک عدد را بر می گرداند. مقدار آن نیز، تانژانت هیپربولیک (هذلولی) معکوس، تانژانت هیپربولیک (هذلولی) عدد است، بنابراین ((ATANH(TANH(number

فرمول تابع:

ATANH(number)

 Number: هر عدد حقیقی بین 1 و -1.

 

به عنوان مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. شما می توانید عرض ستون را تنظیم کنید تا بتوانید همه داده ها را ببینید.

فرمول توضیحات نتیجه
=ATANH(0.76159416) Inverse hyperbolic tangent of 0.76159416 1.00000001
=ATANH(-0.1)   -0.100335348

 

 

تابع آرکتانژانت مختصاتی در اکسل

 

دانلود ویدئو آموزشی

دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول ATAN2

تابع ATAN2

در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ATAN2 (آرکتانژانت یا تانژانت معکوس مختصاتی) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.

 توضیحات: این تابع آرکتانژانت یا تانژانت معکوس، یک مختصات دارایx  و y مشخص را بر می گرداند. ATAN2 زاویه ای است بین محور x با یک خط شامل مبدا (0، 0) و یک نقطه با مختصات ( y_num، x_num ) که بر حسب رادیان بین -PI و  PI، به استثنای -PI می باشد.

 فرمول تابع:

ATAN2(x_num; y_num)

 X_num:  مختصات x نقطه.

Y_num: مختصات y نقطه.

 

نکته: هر گاه فرمولی رو کپی و پیست کردید و با خطا رو به رو شدید، علت این موضوع این است که جدا کننده متغییر ها در ویندوز کامپیوتر شما ممکن است بر روی چیز دیگری تنظیم شده باشد، که در بیشتر موارد یا از سمی کالون “;” و یا از ویلگول “,”  استفاده می گردد. (نحوه تغییر این جدا کننده را در اینجا میتوانید مشاهده کنید.)

 

ملاحظات:

نتیجه مثبت نشان دهنده یک زاویه در خلاف جهت عقربه از محور xو یک نتیجه منفی نشان دهنده یک زاویه در جهت عقربه های ساعت می باشد.

(ATAN2(a,b  با (ATAN(b/a برابر می باشد. به جز این که ATAN2 می توانید برابر 0 نیز  باشد.

اگر هر دو عدد x_num و y_num صفر باشند، ATAN2  مقدار خطای #DIV/0!  را بر می گرداند.

اگر شما می خواهید نتیجه را از رادیان به درجه تبدیل کنید، آن را در180/()PI  ضرب کنید و یا از تابع DEGREES استفاده کنید.

به عنوان مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. شما می توانید عرض ستون را تنظیم کنید تا بتوانید همه داده ها را ببینید.

فرمول توضیحات نتیجه
=ATAN2(1; 1) Arctangent of the point 1,1 in radians, pi/4 0.785398163
=ATAN2(-1; -1) Arctangent of the point -1,-1 in radians, -3*pi/4 -2.35619449
=ATAN2(-1; -1)*180/PI() Arctangent of the point 1,1 in degrees -135
=DEGREES(ATAN2(-1; -1)) Arctangent of the point 1,1 in degrees -135

 

 

تابع تانژانت معکوس در اکسل

 

دانلود ویدئو آموزشی

دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول ATAN

تابع ATAN

در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ATAN (آرکتانژانت یا تانژانت معکوس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.

توضیحات: این تابع آرکتانژانت یا تانژانت معکوس، یک عدد را بر می گرداند. آرکتانژانت زاویه ای است که از معکوس کردن تانژانت آن زاویه به دست می آید.  زاویه بازگشته به رادیان است و در محدوده -PI/2 تا PI/2  می باشد.

فرمول تابع:

 ATAN(number)

Number:  تانژانت زاویه ای که شما می خواهید، معکوس آن را حساب کنید. هر عدد حقیقی می تواند باشد.

 

ملاحظات:  اگر شما می خواهید نتیجه را از رادیان به درجه تبدیل کنید، آن را در 180/()PI ضرب کنید و یا از تابع DEGREES استفاده کنید.

به عنوان مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. شما می توانید عرض ستون را تنظیم کنید تا بتوانید همه داده ها را ببینید.

فرمول توضیحات نتیجه
=ATAN(1) Arctangent of 1 in radians, pi/4 0.785398163
=ATAN(1)*180/PI() Arctangent of 1 in degrees 45
=DEGREES(ATAN(1)) Arctangent of 1 in degrees 45