تابع FLOOR.MATH در اکسل (رند به مضرب دلخواه)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول FLOOR.MATH تابع FLOOR.MATH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع FLOOR.MATH در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد.  توضیحات: این تابع  یک عدد دلخواه …

ادامه نوشته »

تابع فاکتوریل دوبل در اکسل (فرمول FACTDOUBLE)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول FACTDOUBLE تابع FACTDOUBLE در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع FACTDOUBLE (فاکتوریل دوبل) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع فاکتوریل دوبل یک عدد را باز می گرداند. فرمول فاکتوریل دوبل برای اعداد زوج …

ادامه نوشته »

تابع فاکتوریل در اکسل (فرمول FACT)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول FACT تابع FACT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع FACT (فاکتوریل) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع فاکتوریل یک عدد را بر می گرداند. فاکتوریل یک عدد (number) مساوی است با: 1*2*3*…*number . …

ادامه نوشته »

تابع EXP در اکسل (عدد نپر در اکسل)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول EXP تابع EXP در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع EXP (عدد نپر در اکسل) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع e (عدد نپر) را به توان عدد دلخواه می رساند. مقدار ثابت …

ادامه نوشته »

تابع رند کننده زوج در اکسل (فرمول EVEN)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول EVEN تابع EVEN  در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع EVEN (رند کننده زوج) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: این تابع عدد را به نزدیکترین عدد صحیح زوج گرد می کند. شما می توانید این …

ادامه نوشته »

تابع درجه در اکسل (فرمول DEGREES)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول DEGREES تابع DEGREES در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع DEGREES (درجه) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع به منظورتبدیل رادیان به درجه مورد استفاده قرار می گیرد. فرمول تابع: DEGREES(angle) angle: زاویه …

ادامه نوشته »

عدد ده دهى در اکسل (تابع DECIMAL)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول DECIMAL تابع DECIMAL در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع DECIMAL (رقم دهدهى) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: تبدیل متن یک …

ادامه نوشته »

تابع کسکانت هیپربولیک در اکسل (فرمول CSCH)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول CSCH تابع CSCH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع CSCH (کسکانت هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع …

ادامه نوشته »

تابع کسکانت در اکسل (فرمول CSC)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول CSC تابع CSC در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع CSC (کسکانت بر حسب رادیان) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این …

ادامه نوشته »

تابع کتانژانت هیپربولیک در اکسل (فرمول COTH)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول COTH تابع COTH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COTH (کتانژانت هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع …

ادامه نوشته »

تابع کتانژانت در اکسل (فرمول COT)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول COT تابع COT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COT (کتانژانت) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع کتانژانت زاویه …

ادامه نوشته »

تابع کسینوس هیپربولیک در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول COSH تابع COSH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COSH (کسینوس هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع کسینوس هیپربولیک (هذلولی) یک عدد را بر می گرداند. فرمول تابع: COSH(number) number: هر …

ادامه نوشته »